Banghua Zhao
3
× 2
3
× 2
2
1
3
× 2
2
× 2
1
× 2
3
× 2
2
1